Program rada

Sve što radimo u vrtiću “Zmaj” izgleda kao igra, ali iza toga  stoji smišljen, organizovan i planski rad vaspitača i psihologa. Stvara se radna atmosfera i ispunjavaju postavljeni ciljevi i zadaci.

Program rada Predškolske ustanove dečijeg vrtića  „Zmaj“ temelji se na zvaničnim zakonskim dokumentima:  Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja,  Zakonu o predškolskom vaspitanju i obrazovanju,  Opštim osnovama predškolskog programa, ali  i na potrebama  i interesovanjima dece i  porodice, saznanjima stečenim pri stručnom usavršavanju zaposlenih i razmeni  iskustava i ideja sa stručnim saradnicima.
Naš rad je orijentisan ka sveobuhvatnom razvoju mališana od najranijeg detinjstva. Program  sprovodi kvalifikovani kadar zajedno sa stručnim saradnicima (psihologom, pedagogom, prof. muzičkog vaspitanja, prof. Engleskog jezika, Profesionalnom balerinom…), vodeći pri tom računa da potrebe svakog deteta budu ispunjene.
Polazeći od izreke „Dete je otac čoveka“ , nastojimo da deci  pružimo bezbedan i bezbrižan period odrastanja, da ponudimo  inspirativnu i podsticajnu sredinu u kojoj deca mogu da ispoljavaju i razvijaju sve svoje potencijale,  talente, veštine, umeća.
Podstičemo decu na razmenu mišljenja i ideja kako među sobom, tako i sa odraslima, i praktikujemo učenje kroz igru, praveći temelje za nadolazeće razvojne zadatke, životne uloge i školske obaveze.

Rad realizujemo po modelu “Godine uzleta”, a program kroz pod programe:

– Program nege i vaspitanja dece uzrasta do 3 godine
– Program predškolskog vaspitanja i obrazovanja dece od 3 godine do uključivanja u program pripreme za školu
– Pripremni predškolski program

Deci u vrtiću “Zmaj” omogućavamo:

 • maksimum slobode u kretanju i izražavanju 
 • spontanost
 • mogućnost da biraju i odlučuju
 • osećaj samouverenosti, samosvesnosti i odlučnostiprogram rada, privatni vrtić zmaj novi sad

Želimo dete koje je svesno sebe, svoje ličnosti, otvoreno, emotivno stabilno, komunikativno i kreativno, ZDRAVO, VESELO I SREĆNO DETE.

 [mls_gallery id=”403″ cols=”4″ g_title=”off” g_subtitle=”off” title=”off” subtitle=”off” desc=”off”]

Vaspitno-obrazovni rad sprovodimo kroz sledeće aspekte razvoja:

 • fizički razvoj (zdravlje, čula, motorika, higijena)
 • deca crtaju, privatni vrtić zmaj novi sadsocijalno-emocijalni i duhovni razvoj (odnos prema sebi i drugima, prema okolini, osećanja)
 • kognitivni razvoj (materijalni, živi svet, logičko-matematičke strukture, prostor, vreme…)
 • razvoj komunikacije i stvaralaštva (govorne i dramske, likovne, muzičke, plesne aktivnosti)

Program planiramo i realizujemo prema uzrasnim grupama i postavljamo zadatke:

Vaspitno obrazovni rad sa decom uzrasta do 3 godine

Zadatke nege, vaspitno-obrazovnog rada sa decom do 3 godine realizuju medicinska  sestra-vaspitač i vaspitač.

Osnovni zadaci se odnose na:

 • očuvanje i unapređivanje zdravlja deteta,  preventivna zdravstvenu zaštita
 • podsticanje i negovanje spontanog razvoja deteta
 • uvažavanje specifičnosti uzrasta i individualnih potreba deteta
 • stvaranje povoljne socio-emocionalne klime,
 • struktuiranje vaspitne sredine koja zadovoljava i motiviše dete
 • olakšavanje adaptacionog  perioda  i  navikavanja na grupu

U okviru vaspitnog uticaja i razvijanja pojedinih svojstava ličnosti, planiraju se posebni zadaci:

 • fizičko senzornog razvoja, kојi:
 •       podstiču očuvanje zdravlja deteta,
 •       podstiču razvoj pokreta,
 •       podstiču motoriku,
 •       razvijaju navike.
 • socio-emocionalnog razvoja, kојi:
 •       podstiču različita iskustva deteta,
 •       podstiču samostalnost,
 •       podstiču sigurnost,
 •       podstiču usvajanje osnovnih normi ponašanja i vrednosti
 • saznajnog razvoja,kојi:
 •       podstiču i neguju prirodnu radoznalost deteta,
 •       podstiču različita iskustva čulnim doživljajima,
 •       podstiču razvoj govora i komunikacije,
 •       proširuju, bogate pojmove.

Polazeći od osnova programa vaspitno-obrazovnog rada sa decom uzrasta do 3 godine, prioritetni zadatak vaspitača je da čuva, podstiče i oplemenjuje spontane izraze ponašanja deteta u odnosu na okolinu, rukovodeći se pritom poštovanjem dečije individualnosti.  Takođe podsticanjem komunikacije na relaciji dete-dete, dete-odrasli kroz spontano izražavanje i kroz raznovrsne aktivnosti za podsticanje fizičkog razvoja, socio-emocionalnog i saznajnog razvoja. Posebna pažnja posvećuje se higijeni, nezi i preventivnoj zdravstvenoj zaštiti deteta.  Važan aspekt rada je uspostavljanje što kvalitetnije saradnje sa roditeljima/starateljima u cilju usaglašavanja stavova i vaspitnih obrazaca vrtića i porodice.

Vaspitno obrazovni rad sa decom uzrasta 3-7 godina

Imajući u vidu humanističko shvatanje prirode deteta, odnosno njegovog fizičkog i duhovnog razvoja, koje ga definiše kao aktivno, interaktivno i kreativno biće, posebna pažnja posvećuje se svim vidovima komunikacije, negovanju poštovanja i samopoštovanja i razvijanju stvaralaštva deteta.
Sticanje znanja pospešujemo  podsticanjem dece da posmatraju, uočavaju, povezuju, istražuju, postavljaju pitanja i rešavaju probleme.

Kroz stimulisanje saznajnih i kreativnih sposobnosti i razvijanje socijalnih i emocionalnih veština pružamo podršku urednom razvoju celokupne ličnosti deteta .

Prioritetni zadaci:

 • stvaranje povoljne sredine za učenje i razvoj
 • bogaćenje i podsticanje dečijeg razvoja i napredovanja kroz socijalni, emocionalni, fizički i inetelektualni razvoj
 • praćenje razvojnih i individualnih karakteristika
 • ostvarivanje što bolje saradnje na sledećim nivoima: vaspitač-dete, vaspitač-vaspitač, dete-dete, vaspitač-roditelj, vaspitač-šire okruženje.

Programski sadržaji i zadaci uslovljeni su:

 • uzrasnim mogućnostima dece,
 • različitim aspektima razvoja,
 • individualizacijom u radu,
 • aktuelnostima u okruženju i zajednici,
 • pokazateljima evaluacije,

Vaspitno obrazovni sadržaji i aktivnosti ostvaruju se kroz sedam oblasti programa:

 1. Razvoj govora (negovanje govorne kulture kroz fonetsku gimnastiku, vežbe slušanja, upoznavanje sa dečijom književnošću, realizovanje i posećivanje dramskih predstava)
 2. Priprema za početno čitanje i pisanje (pokretljivost ruke, šake i prstiju, pravilno držanje pribora za pisanje, slikanje, vežbe grafonotorike)
 3.  Razvoj osnovnih matematičkih pojmova (opažanje i shvatanje prostora i prostornih odnosa, logičke operacije, osnovi klasifikacije i serijacije, formiranje pojma skupa, formiranje pojma broja, geometrijski oblici i geometrijska tela)
 4.  Upoznavanje prirodne i društvene sredine (živi i neživi svet,biljni svet, životinjski svet, prirodne pojave, ekologija, saobraćaj, ljudi njihov život i zanimanja)
 5.  Fizičko vaspitanje (fizički razvoj, razvoj opažanja, jačanje zdravlja, održavanje higijene)
 6.  Likovno vaspitanje (crtanje, slikanje, vajanje, plastično oblikovanje, estetsko procenjivanje, upoznavanje sa istorijom umetnosti)
 7.  Muzičko vaspitanje (slušanje, pevanje, sviranje, ples, razvoj sluha, ritma, muzičke memorije, upoznavanje sa instrumentima i opštom muzičkom kulturom)

Deca se ohrabruju da uče jedni od drugih. Oni se igraju i rade u malim grupama od ranog uzrasta, uče da slušaju jedni druge i poštuju tuđa gledišta i osećanja.

Pripremni predškolski program

Priprema dece za školu vrši se kroz adekvatne sadržaje i aktivnosti. Program se izvodi od septembra do juna tekuće godine, po Programu Ministarstva prosvete Republike Srbije.

Cilj vaspitno-obrazovnog rada u okviru pripremnog predškolskog programa je da doprinese:

 • celovitom razvoju deteta
 • razvoju sposobnosti
 • proširenju iskustva
 • bogaćenju saznanja o sebi, drugima i svetu koji ga okružuje

Pripremni predškolski program se realizuje tako da razvija fizičku, socijalnu, emocionalnu, intelektualnu spremnost i gotovost, te motivaciju deteta za polazak u školu. To postižemo :

 • podstičući osamostaljivanje deteta,
 • pružanjem podrške fizičkom razvoju,
 • jačanjem socio-emocionalnih kompetencija,
 • pružanjem podrške saznajnom razvoju
 • negovanjem i podsticanjem radoznalosti
 • podsticanjem kreativnosti, tolerancije i
 • uvažavanjem individualnosti.

Vaspitno obrazovni sadržaji i aktivnosti ostvaruju se kroz sedam oblasti programa:

 1.  Razvoj govora (bogaćenje rečnika, negovanje gramatički pravilnog govora, verbalno izražavanje i komunikacija, monološki govor i pričanje, upoznavanje sa dečijom književnošću, govorne igre)
 2.  Priprema za početno čitanje i pisanje (razvoj fine motorike kroz grafomotoričke vežbe)
 3.  Razvoj osnovnih matematičkih pojmova (položaj u prostoru, kretanje kroz prostor, poređenje i procenjivanje, oblasti, linije i tačke, oblici, skupovi i pojam vremena)
 4.  Upoznavanje okoline (živi svet, materijalni svet, zaštita društvene sredine, čovek kao društveno biće, rad i zanimanja ljudi, saobraćajno vaspitanje)
 5.  Fizičko vaspitanje (fizički razvoj, razvoj opažanja, jačanje zdravlja, održabvanje higijene)
 6.  Likovno vaspitanje (crtanje, slikanje, oblikovanje, estetsko procenjivanje)
 7.  Muzičko vaspitanje (slušanje, pevanje, sviranje, ples)

Aktivnosti:

 • Razvoj govora (bogaćenje dečijeg rečnika, negovanje gramatički pravilnog govora, verbalno izražavanje, pričanje, upoznavanje sa dečijom književnošću…)predstava, privatni vrtić zmaj novi sad
 • Priprema za početno čitanje i pisanje
 • Razvoj početnih matematičkih pojmova
  – položaj u prostoru
  – kretanje kroz prostor
  – poređenje i procenjivanje
  – oblasti, linije, tačke, oblici
  – skupovi
  – prostorne i vremenske veličine
 • Upoznavanje prirodne i društvene sredine
  – živi svet
  – materijalni svet
  – zaštita životne sredine
  – čovek kao društveno biće
  – rad ljudi
  – saobraćajno vaspitanje
  [mls_gallery id=”368″ cols=”4″ g_title=”off” g_subtitle=”off” title=”off” subtitle=”off” desc=”off”]
 • Fizičko vaspitanje
  – fizički razvoj
  – razvoj opažanja
  – jačanje zdravlja
  – održavanje higijene
  [mls_gallery id=”373″ cols=”4″ g_title=”off” g_subtitle=”off” title=”off” subtitle=”off” desc=”off”]
 • Likovno vaspitanje
  – crtanje
  – slikanje
  – plastično oblikovanje
  – estetsko procenjivanje
  [mls_gallery id=”379″ cols=”3″ g_title=”off” g_subtitle=”off” title=”off” subtitle=”off” desc=”off”]
 • Muzičko vaspitanje
  – pevanje
  – sviranje
  – slušanje muzike
  – plesne aktivnosti
  [mls_gallery id=”383″ cols=”3″ g_title=”off” g_subtitle=”off” title=”off” subtitle=”off” desc=”off”]
 • Engleski jezik
  Deca savlađuju osnovne pojmove stranog jezika, upoznaju se sa kulturom i običajima tog naroda i zemlje kroz igru, pesmu po metodama koje odgovaraju predškolskom uzrastu. Po metodi Oxford-Richmond savladavaju elemente stranog jezika i postiče se interesovanje i radoznalost za dalje učenje. Sa decom radi profesor engleskog jezika.pripremna grupa, privatni vrtić zmaj novi sad

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *